Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administrator”) jest Spółka Rental Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (02-922) ul. Nałęczowska 22/134, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 1029604, NIP 5214013988, REGON 524979099 kapitał zakładowy 5.000 zł prowadzący sklep internetowy pod nazwą najem-okazjonalny.com/sklep.
 2. Administrator chroni dane osobowe Klientów przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.
 3. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzamy jedynie dane niezbędne do wykonania Umowy, wprowadzone przez Klienta w momencie rejestracji Konta Użytkownika oraz składania Zamówienia w Sklepie Internetowym (dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b).. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonywania. Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie odmową zawarcia Umowy z Klientem. W przypadku zapisania się do Newslettera lub skorzystania z Formularza Kontaktowego oraz LiveChat przetwarzamy dane do celów marketingowych za zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie Administratora poprzez adres mailowy: office@najem-okazjonalny.com.
 4. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator przetwarza dane zgodnie z ich celem.
 5. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Klient może sam dokonać zmiany swoich danych poprzez Konto Użytkownika w sklepie internetowym najem-okazjonalny.com/sklep, bądź wystąpić do Administratora z prośbą o ich zmianę lub sprostowanie, w momencie gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
 7. Klientowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu powinien wystąpić do Administratora poprzez adres mailowy: office@najem-okazjonalny.com. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, w przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 8. Klient może wystąpić do Administratora z żądaniem przeniesienia uprzednio przekazanych przez klienta danych do innego Administratora
 9. Dane osobowe Klientów uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych (do 5 lat).
 10. Dane osobowe Klientów uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 11. Administrator informuje, że dane osobowe przekazane przez Klienta w celu wykonania Umowy
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych klienta w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa podmiotom trzecim w celu wykonania umowy dla Klienta. Podmiotami trzecimi w tym przypadku mogą być np. operatorzy płatności, firmy kurierskie, biura rachunkowe. W powyższych przypadkach Administrator przekaże jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach umowy.
 13. Udostępnienie danych podmiotom trzecim:
 • Pomiędzy Rental Consulting Sp. z o.o. Eweliną Mackiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Notarialna Ewelina Mackiewicz istnieje Umowa Powierzania Przetwarzania Danych Osobowych, w której wykorzystywane są następujące dane osobowe Klienta:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania.

Celem umowy jest wykonanie Produktu stanowiącego przedmiot zawieranej Umowy. Klient może w każdej chwili nie wyrazić zgody poprzez pisemne lub telefoniczne powiadomienie sklepu.

 1. Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Klienta, na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu czy prokuratora, bez wiedzy Klienta tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.
 2. Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Klienta, na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu czy prokuratora, bez wiedzy Klienta tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.
 3. Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
 4. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania.

PLIKI COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Administratora.

 1. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Cookie pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści.
 2. Rozpoznawanie urządzeń to mechanizmy pozwalające na “odczytanie” rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkość i rozdzielczość ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry serwisu do konkretnego urządzenia. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.
 3. Administrator wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie i informacje wspomagające zarządzanie swoimi stronami internetowymi. Dla ułatwienia przekazu, pliki cookies i inne podobne technologie będą nazywane zbiorczo plikami cookies.
 5. Administrator wykorzystuje rodzaje plików cookies:
 • Pliki cookies sesyjne – są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies trwałe – są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.
 • Pliki cookies własne – ustawiane przez serwisy Administratora.
 • Pliki cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne serwisy niż Administrator.
 1. Administrator używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich.
 2. Administrator dzieli pliki cookies na dwie grupy:
 • Cookies niezbędne do korzystania ze strony internetowej należących do Administratora, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie strony i jej podstawowych funkcji. Brak zgody na ich stosowanie ograniczy użytkownikowi korzystanie z usług oferowanych na stronach internetowych należących do Administratora.
 • Cookies pozostałe, które dostarczają Administratorowi danych analitycznych oraz marketingowych, w celu poprawy jakości prezentowanych treści. Brak zgody na ich stosowanie nie ograniczy użytkownikowi korzystania z funkcjonalności strony internetowej Administratora
 1. Pliki cookies są niezbędne Administratorowi do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta oraz dokonania transakcji w sklepie. Dlatego też w celu autoryzacji danego użytkownika konieczna jest co najmniej jedna autoryzacja użytkownika w czasie sesji.
 2. Administrator wykorzystuje również pliki cookies w celach optymalizacji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na “odczytanie” sposobu korzystania z naszego serwisu. Pliki cookies, w tym pochodzące od osób trzecich wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają Administratorowi na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie, ogólnej liczby odwiedzin serwisów zarządzanych przez Administratora. Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają Administratorowi na identyfikację konkretnych osób korzystających ze Strony Internetowej.
 3. Administrator korzysta z plików Cookies podmiotów trzecich dla celów naszych uzasadnionych interesów oraz w celu poprawy funkcjonowania Strony internetowej.
 4. Użytkownik podczas wizyty na stronie internetowej Administratora zostanie poprzez wyświetlony baner zostanie poinformowany, że wykorzystuje ona pliki cookie:
 • Jeżeli Użytkownik wybierze opcję „Zezwól na wszystkie” będzie to oznaczać, że akceptuje wszystkie pliki cookie, które są umieszczone na Stronie Internetowej oraz potwierdzi, że zapoznał się z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania:
 • W przypadku niezbędnych plików cookie zgoda Użytkownika nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie strony internetowej Administratora. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania zgody Użytkownika zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne.
 • Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie na używanym urządzeniu plików cookie, może wybrać opcję “Zezwól na niezbędne”. Wybierając tę opcję Użytkownik odrzuci wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookie, które są stosowane Stronie Internetowej.
 • Użytkownik może szczegółowo zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, poprzez wybór pola „Spersonalizuj” na wyświetlonym banerze cookie.
 1. Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.
 2. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć stosowanie plików Cookies wykorzystując ustawienia wykorzystywanej przeglądarki. Wyłączenie plików Cookies najczęściej spowoduje również wyłączenie pewnych funkcji czy usług poszczególnych stron. Administrator rekomenduje pozostawienie włączonych pliki Cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą̨ plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych na rzecz Klientów/Użytkowników, przez Rental Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.