Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 

 • 1 DEFINICJE

 

 1. Usługodawca – Rental Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (02-922) ul. Nałęczowska 22/134, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 1029604, NIP 5214013988, REGON 524979099, email: office@najem-okazjonalny.com.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie usług na odległość za pośrednictwem Strony internetowej Usługodawcy w tym Konsument;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Strony Internetowej;
 5. Sklep – sklep internetowy świadczący usługi sprzedaży Produktów drogą elektroniczną,
 6. Produkt – dokument w postaci oświadczenia umożliwiającego zawarcie przez Klienta umowy najmu okazjonalnego w charakterze najemcy, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze. zm.) uzyskiwane na rzecz Klienta przez Usługodawcę.;
 7. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z Regulaminem.
 8. Strona Internetowa – strona internetowa, pod adresem: najem-okazjonalny.com, za pośrednictwem której Usługodawca umożliwia zawarcie umowy o świadczenie Usługi na odległość;
 9. Wysyłka – proces zlecenia dostawy Produktu za pośrednictwem operatora i w sposób wybrany przez Klient;
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 

 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: najem-okazjonalny.com, prowadzonego przez Klienta.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Użytkownika w ramach Strony Internetowej,
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej zakupu Produktów oferowanych przez Usługodawcę,
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień Produktów oferowanych przez Usługodawcę;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Strony Internetowej.
 1. Warunkiem skorzystania ze Strony Internetowej przez Klienta jest:
 • połączenie z siecią Internet w celu korzystania ze Sklepu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • posiadanie Urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową Edge, Safari, Firefox, Opera, Chrome – w ich aktualnych wersjach,
 • włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz JavaScript.
 1. Usługodawca nie wyklucza, że korzystanie ze Strony Internetowej jest możliwe również za pośrednictwem nieaktualnych wersji przeglądarek lub innych przeglądarek, niż wymienione powyżej, jednakże jedynie przeglądarki w ich aktualnych wersjach wskazane w punkcie poprzedzającym zapewniają prawidłowe działanie Strony Internetowej.
 2. Możliwość korzystania z niektórych Usług może wymagać od Kupującego zainstalowania na Urządzeniu oprogramowania podmiotów trzecich, o czym Kupujący zostanie uprzednio poinformowany.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej wynikające ze stosowania przez Klienta Urządzeń lub oprogramowania nie spełniających wymogów opisanych w ust. 4 pkt
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Strony Internetowej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnień Usługodawcy do wprowadzenia przerwy technicznej i czasowego ograniczenia bądź całkowitego zawieszenia dostępu do Strony Internetowej.
 5. W przypadku wprowadzenia przerwy technicznej Usługodawca poinformuje Klienta o jej wystąpieniu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność usług lub przerwy techniczne po stronie pośredników płatności lub dostawców sieci Internet, na które nie miał wpływu.
 7. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
  powiadomieni umożliwiające samodzielne skorzystanie ze Strony Internetowej.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu najem-okazjonalny.com.

 

 

 • 3 USŁUGI DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ
 1. W ramach Strony Internetowej Klient może skorzystać z następujących usług:
 • Konto Użytkownika – polegająca na umożliwieniu Klienta założenia i korzystania z Konta Użytkownika na Stronie Internetowej, śledzenia historii zakupionych Produktów. Klient może w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta Użytkownika poprzez przesłanie ww. żądania drogą mailową na adres: office@najem-okazjonalny.com.
 • Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę, w formie wiadomości email, informacji związanych ze świadczonymi usługami, informacjami handlowymi, po podaniu w ramach dostępnego na Stronie Internetowej formularza adresu e-mail, na który Newsletter ma być kierowany. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@najem-okazjonalny.com.
 • Formularz kontaktowy – usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę formularza kontaktowego do składania przez Klientów zapytań lub wniosków kierowanych do Usługodawcy. Poza możliwością Kontaktu za pośrednictwem formularza, Klient może skontaktować się z Usługodawcą również za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: office@najem-okazjonalny.com) oraz telefonicznie pod numerem +48 517 788 155.
 • LiveChat – usługa umożliwiająca Usługodawcy kontakt w czasie teraźniejszym z Klientem celem skierowania zapytań lub wniosków dotyczących oferowanych przez Usługodawcę Produktów.
 • Sklep Internetowy – sklep działający w ramach prowadzonej przez Usługodawcę Strony Internetowej, w którym Klient dokonuje zakupu Produktów oferowanych przez Usługodawcę.
 1. Korzystanie przez Klienta ze świadczonych w ramach Strony Internetowej usług jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to zakupu Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.
 2. Usługodawca realizując swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego informuje, iż nie dokonuje żadnej weryfikacji dodawanych wypowiedzi (opinii czy komentarzy), przede wszystkim nie weryfikuje ich pod kątem tego czy pochodzą one od Klientów, którzy nabyli Produkty lub korzystali z innych świadczonych przez Usługodawcę usług. W Internecie mogą być również prezentowane wypowiedzi Konsumentów opublikowanych na stronach internetowych osób trzecich. Usługodawca nie zbiera samodzielnie tych opinii ani nimi nie zarządza, podmiotem odpowiedzialnym za te opinie jest strona internetowa, na której takie opinie zostały dodane.

 

 • 4 Zasady założenia Konta Użytkownika
 1. Umowa o świadczenie usługi Konto Użytkownika zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą wypełnienia danych w formularzu rejestracyjnym dostępnym na podstronie Strony Internetowej, oznaczonej jako „Moje konto”. Klient w szczególności ustanawia login i hasło do konta, które są poufne i nie mogą być przez niego ujawniane osobom trzecim.
 2. Podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, a także adresu rozliczeniowego i do wysyłki jest niezbędne do świadczenia usługi Konto Użytkownika. Konsument może rozwiązać umowę w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez wysłanie Usługodawcy e­maila informującego o woli rezygnacji usługi Konto Użytkownika na adres poczty elektronicznej [office@najem-okazjonalny.com], w wyniku czego umowa o świadczenie usługi Konto Użytkownika ulegnie rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania e­maila przez Usługodawcę.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konto Użytkownika jest nieodwracalne i powoduje usunięcie dotychczas zebranych i przechowywanych informacji. Po rozwiązaniu umowy, Klient może w każdym czasie zawrzeć nową umowę o świadczenie usługi Konto Użytkownika.
 4. Każda umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez Usługodawcę z zachowaniem 14­ dniowego terminu wypowiedzenia. W umowach z Konsumentami rozwiązanie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności w wypadku wprowadzania istotnych zmian w zakresie funkcjonalności na Stronie. W razie korzystania przez Klienta ze Strony lub usług w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym lub czasowo odebrać Klienta możliwość korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca dokonuje rozwiązania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres rozliczeniowy Klienta.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za działania podjęte w związku z naruszeniem prawa, dobrych obyczajów lub Regulaminu przez Klienta.

 

 • 5 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY
 1. Zawarcie umowy następuje w momencie zakupienia Produktu przez Klienta oraz zaksięgowania wpłaty przez Usługodawcę.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.najem-okazjonalny.com, dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klienta komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Warunkiem dokonania zakupu Produktów jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Produktów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACE” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Produktu.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 6. a) przedmiotu zamówienia,
 7. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 8. c) wybranej metody płatności,
 9. d) wybranego sposobu dostawy,
 10. e) czasu dostawy.
 11. Usługodawca rozpocznie realizację Zamówienia po zaksięgowaniu płatności oraz uzupełnieniu przez Klienta przesłanego na wskazany adres email formularza.
 12. Formularz przez Klienta otrzymany drogą mailową po zakupie będzie zawierał następujące pola potrzebne do wypełnienia:
 13. a) adres mieszkania/domu, którego dotyczy najem (miasto, kod pocztowy, ulica, numer bloku, numer mieszkania)
 14. b) imiona i nazwiska każdego pełnoletniego najemcy
 15. c) imiona i nazwiska właścicieli wynajmowanej nieruchomości
 16. d) dane do faktury (imię, nazwisko i dokładny adres płatnika z ulicą, miastem oraz kodem pocztowym, opcjonalnie NIP).
 17. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu zostały podane w polskich złotych (PLN) i stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT).
 18. Klient składając zamówienie, w celu prawidłowego wykonania umowy, wyraża jednocześnie zgodę na dostarczanie od Usługodawcy treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, które będę związane wyłącznie z realizacją zamówienia.
 19. Usługodawca informuje, iż zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym właściciel lokalu wyrażając zgodę na zamieszkanie najemcy we wskazanym w oświadczeniu lokalu ma prawo wycofać zgodę i nie przyjąć najemcy nie ponosząc żadnych konsekwencji. To samo dotyczy przypadku, gdy wskazana nieruchomość zostanie w międzyczasie sprzedana. Wycofując zgodę właściciel musi poinformować o tym najemcę.
 20. Umowa jest zawierana w języku polskim.
 21. Niestawienie się w kancelarii Notarialnej we wcześniej umówionym i potwierdzonym terminie uznaje się za usługę wykonaną.
 22. W przypadku, gdy Klient nie posługuje się językiem polskim, zobowiązany jest zapewnić sobie obecność tłumacza przysięgłego na własny koszt podczas wizyty w Kancelarii Notarialnej. Kancelaria Notarialna nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie tłumacza w przypadku braku umiejętności porozumiewania się Klienta w języku polskim.

 

​§ 6 METODY PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zamówienie jest realizowana za pomocą przelewu przez bramki płatnicze dostępne podczas składania zamówienia w postaci: PayU, PayPal, BLIK lub przelewem tradycyjnym​.
 2. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 • 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA PRODUKTU
 1. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od dnia otrzymania drogą mailową od Klient poprawnych, pełnych danych zawartych w przesłanym przez Usługodawcę formularzu przez Usługodawcę zawierającego pełne dane wskazane w §5 ust. 7 Regulaminu. W przypadku nieprzekazania wszelkich wymaganych informacji termin wskazany powyżej liczony jest od dnia ich uzupełnienia przez Klienta.
 2. Realizacja Zamówienia polega na doręczeniu Klienta przez Usługodawcę Produktu:
 • w postaci pliku pdf, wiadomością elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres email;
 • w postaci oryginalnej, poprzez wybrany sposób dostawy, na adres do wysyłki wskazany przez Klienta.
 1. Doręczenie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej odbywa się poprzez wybranego przez Klienta dostawcę. Usługodawca powierza dostawę Produktów wyłącznie następującym podmiotom:
 • Poczta Polska,
 • INPOST – paczkomat,
 • INPOST – kurier.
 1. Zlecenie dostawy Produktów w formie papierowej następuje:
 • W przypadku Poczty Polskiej w każdy piątek i jest darmowe,
 • W przypadku paczkomatu INPOST w ciągu 1-3 dni roboczych i jest płatne 17 zł,
 • W przypadku kuriera INPOST, do określonego adresu, w 1-2 dni roboczych i jest płatne jest 20 zł.
 1. Zlecenie dostawy Produktów w formie papierowej następuje w terminie do 72h od dnia wykonania Produktu. Wyżej wskazany termin nie zawiera czasu dostawy danego przewoźnika;

 

 • 8 REKLAMACJE I ZWROTY
 1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorcą o prawach Konsumenta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561– 5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku gdy Produkt Usługodawcy okazały się wadliwe Klient, w tym Konsument ma prawo do złożenia reklamacji.
 3. Reklamację składa się w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 Regulaminu.
 4. Zaleca się, aby reklamacja zawierała dane Klienta w tym Konsumenta umożliwiające jego identyfikację, datę złożenia zamówienia, opis wady i datę jej wystąpienia.
  Przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie uważa się, że uznał reklamację.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych lub błędnych informacji w toku składania zamówienia.
 6. Usługodawca gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji z Klientem, w szczególności elektronicznej, zapewniając odznaczenia daty i godzimy.
 7. Zwrot kosztów za usługę może nastąpić tylko w przypadku, gdy osoba rezygnuje z usługi i żąda zwrotu pieniędzy w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia zamówienia.
 8. W przypadku gdy Klient nie zdecyduje się na zwrot kosztów zgodnie z punktem 7, umowa zostaje uznana za ważną przez cały rok kalendarzowy, a Klient ma prawo skorzystać z usługi w dowolnym momencie w tym okresie.

 

 

 

 • 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, o czym niniejszym Usługodawca informuje.

 

 • 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 • 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.
 2. Dane osobowe Klient będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do:
 4. ich indywidualnej kontroli
 5. ich sprostowania i uzupełnienia
 6. ich usunięcia
 7. ograniczenia ich przetwarzania
 8. ich przeniesienia
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe Usługobiorców pozyskiwane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorców – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 11. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach – wskazanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego – brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.
 12. Możliwi odbiorcy danych osobowych Usługobiorców Sklepu Internetowego, w zakresie związanym z realizacją usługi:
 • Notariusz Adrian Ziółkowski z siedzibą w Warszawie.
 1. Klauzula informacyjna RODO dla Klient znajduje się na Stronie internetowej www.najem-okazjonalny.com.pl pod linkiem Polityka prywatności.
 2. Złożenie zamówienia wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, co Klient każdorazowo potwierdza przed złożeniem zamówienia.

 

 • 12 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Usługodawca nieodpłatnie świadczy na rzecz Klient usługi drogą elektroniczną w zakresie korzystania z zawartości Strony internetowej oraz umożliwienia Klienta zawarcia umowy o świadczenie usług na odległość na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Do wymagań technicznych umożliwiających korzystanie z usług należy posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet z zainstalowaną przeglądarką internetowa oraz posiadanie poczty elektronicznej.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta oraz może być rozwiązana na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 4. W wypadku nieprawidłowego działania Strony internetowej istnieje możliwość złożenia przez Klient reklamacji w tym zakresie na adres mailowy lub stacjonarny Usługodawcy wskazany w §1 Regulaminu, która zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 • 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Umowa zawierana oparciu o niniejszy Regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia.
 3. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 4. W wypadku dokonania zmiany Regulaminu przez Usługodawcę Klient, który zawarł umowę na podstawie treści Regulaminu obowiązującego przed jego zmianą pozostaje nim związany w dotychczasowej treści do czasu zakończenia realizacji umowy, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 5. Regulamin ma zastosowanie do Usług od dnia zawarcia umowy przez Klienta.