Regulamin sklepu

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Usługa jest świadczona przez Rental Consulting Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, Nałęczowska 33/134 Warszawa, 02-922. NIP 5214013988 REGON 524979099 (zwane dalej: „Firmą”)

2. Regulamin określa zasady zawierania i realizacji umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2020 r., poz. 287, j.t. z późn. zm.) świadczenia usługi polegającej na wydawaniu oświadczeń o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w danym lokalu na terenie Polski przez najemcę w ramach umowy najmu okazjonalnego w przypadku jego eksmisji, za pośrednictwem Strony internetowej: www.najem-okazjonalny.com

3. Dane kontaktowe Firmy:
a) ul. Aleja 3 Maja 2/24, 00-391, Warszawa, Polska.

b) adres poczty elektronicznej: office@najem-okazjonalny.com
c) numer telefonu: (+48) 505-100-251,

d) Dane do przelewu tradycyjnego:

Rental Consulting Sp. z o.o.

30114020040000310283567828

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko osoby kupującej oświadczenie

4. Klient, w tym Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 2 DEFINICJE
1. Firma – świadczy usługę polegającą na wydawaniu oświadczeń o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w danym lokalu na terenie Polski przez najemcę niezbędnych do zawarcia umowy najmu okazjonalnego w przypadku jego eksmisji;
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca z Firmą umowę o świadczenie usług na odległość za pośrednictwem Strony internetowej Firmy w tym Konsument;
3. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z Firmą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
4. Usługa – wydawanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w danym lokalu na terenie Polski przez najemcę niezbędnych do zawarcia umowy najmu okazjonalnego w przypadku jego eksmisji;
5. Strona internetowa – strona internetowa, za pośrednictwem której Firma umożliwia zawarcie umowy o świadczenie Usługi na odległość- www.najem-okazjonalny.com
6. Wysyłka – wysyłanie oświadczeń w formie papierowej drogą pocztową Poczty Polskiej na terenie Polski następuje w każdy piątek i jest darmowe. Wysyłka paczkomatem INPOST do paczkomatu INPOST na terenie Polski jest płatna 17 zł. oraz wysyłka kurierem INPOST do określonego adresu na terenie Polski płatna jest 20 zł. i następują do 72h od przygotowanego oświadczenia przez notariusza.

§ 3 ZAMÓWIENIE

1. Dla złożenia zamówienia i skutecznego przeprowadzenia transakcji konieczne jest prawidłowe zamówienia, zakup oświadczenia oraz odesłanie prawidłowo wypełnionego formularza z danymi, który zostanie przesłany po dokonaniu zakupu produktu znajdującego się na Stronie internetowej. Formularz otrzymany drogą mailową po zakupie będzie zawierał nastepujące pola potrzebne do wypełnienia:

a) adres mieszkania/domu, którego dotyczy najem (miasto, kod pocztowy, ulica, numer bloku, numer

mieszkania)

b) imiona i nazwisko każdego pełnoletniego najemcy

c) imiona i nazwisko właścicieli wynajmowanego nieruchomości

f) dane do faktury (imię, nazwisko i dokładny adres płatnika z ulicą, miastem oraz kodem pocztowym)jeżeli niezbędne

2. Realizacja Usługi polega na:

2.1. doręczeniu Klientowi przez Spółkę w postaci pdf drogą mailową (lub odbiór oryginału bezpośrednio u wskazanego notariusza)następujących dokumentów:
a) oświadczenia podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji podpisem notarialnie poświadczonym  o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu mieszkalnym
b) oświadczenia dla najemcy, w którym jako adres do ewentualnej eksmisji wskazuje on lokal mieszkalny na terenie Polski;

2.2. Doręczenie może odbyć się także poprzez Pocztę Polską lub odpłatnie kurierem INPOST lub poprzez paczkomaty.
2.3. zapłaty kary umownej w wysokości 5.000,- PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku gdyby z winy Spółki najemca nie mógł zamieszkać w lokalu wskazanym w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt A pkt 2.1 paragraf 3 niniejszego Regulaminu lub w żadnym innym lokalu należącym do Spółki;

3. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu zostały podane w polskich złotych (PLN) i stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT).
4. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

a) Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od dnia otrzymania drogą mailową od Klienta poprawnych, pełnych danych zawartych w przesłanym przez firmę formularzu przez Firmę

zawierającego pełne dane wskazane w ust. 1. W wypadku braków termin realizacji zamówienia liczy się od dnia potwierdzenia zamówienia po uzupełnieniu braków przez Klienta.

5. Klient składając zamówienie, w celu prawidłowego wykonania umowy, wyraża jednocześnie zgodę na dostarczanie od Firmy treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, które będę związane wyłącznie z realizacją zamówienia.

6. Na podstawie prawa wyrażając zgodę na zamieszkanie najemcy u siebie w lokalu właściciel ma prawo wycofać zgodę i nie przyjąć najemcy nie ponosząc żadnych konsekwencji. To samo dotyczy przypadku, gdy wskazana nieruchomość zostanie w międzyczasie sprzedana. Wycofując zgodę właściciel musi poinformować o tym najemcę.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy następuje w momencie kupienia produktu przez Klienta

2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

​§ 5 REALIZACJA UMOWY

1. Płatność za zamówienie jest realizowane za pomocą przelewu przez bramki płatnicze umieszczone w formularzu zamówienia lub przelewem tradycyjnym​.

2. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej.

​§ 6 ZASADY WYPŁACANIA BONUSÓW DLA AGENTÓW NIERUCHOMOŚCI

1. Agent nieruchomości musi mieć aktywną i zarejestrowaną działalność gospodarczą w obszarze najmu nieruchomości lub być zatrudniony w agencji nieruchomości, której profil działalności jest z obszaru najmu nieruchomości.

2. Bonus dla agenta nieruchomości jest ważny tylko wtedy, gdy polecony przez niego klient wykupi oświadczenie poświadczone notarialnie lub oświadczenie poświadczone przez właściciela nieruchomości lub sam dokona takiego zakupu za swojego klienta.

2. Agent nieruchomości najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca wysyła drogą mailową fakturę na dane: United Capital Partners Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, Nałęczowska 33/134 Warszawa, 02-922. NIP 5213690439 z adekwatną kwotą do wypłaty bonusu z danego miesiąca kalendarzowego wedle nastepujących zasad:
1.1. Przy jednym poleceniu w miesiącu, gdy klient bądź agent wykupi oświadczenie poświadczone notarialnie – kwota na fakturze równa będzie 100 zł. brutto
1.2. Przy dwóch poleceniach w miesiącu, gdy klient bądź agent wykupi oświadczenie poświadczone notarialnie – kwota na fakturze równa będzie 220 zł. brutto
1.3. Przy trzech poleceniach w miesiącu, gdy klient bądź agent wykupi oświadczenie poświadczone notarialnie – kwota na fakturze równa będzie 360 zł. brutto
1.4. Przy jednym poleceniu w miesiącu, gdy klient bądź agent wykupi oświadczenie poświadczone przez właściciela nieruchomości – kwota na fakturze równa będzie 50 zł. brutto
1.5. Przy jednym poleceniu w miesiącu, gdy klient bądź agent wykupi oświadczenie poświadczone przez właściciela nieruchomości – kwota na fakturze równa będzie 120 zł. brutto
1.6. Przy jednym poleceniu w miesiącu, gdy klient bądź agent wykupi oświadczenie poświadczone przez właściciela nieruchomości – kwota na fakturze równa będzie 210 zł. brutto

3. Weryfikacja poprawności zrealizowanych zamówień i wystawionych poleceń będzie trwała do dwóch dni roboczych a realizacja wypłaty nastąpi do 10 dnia następnego miesiąca.

4. Zrealizowane polecenia zliczają się w jednym miesiącu kalendarzowym i nie sumują się w kolejnych okresach.

§ 7 REKLAMACJA

1. Firma ma obowiązek dostarczenia dokumentów wolnych od wad.

2. W przypadku gdyby oświadczenia Firmy okazały się wadliwe Klientowi, w tym Konsumentowi

przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3. Reklamację składa się w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 1 Regulaminu.
4. Zaleca się aby reklamacja zawierała dane Klienta w tym Konsumenta umożliwiające jego identyfikację, datę złożenia zamówienia, opis wady i datę jej wystąpienia.

5. Przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Przedsiębiorca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie uważa się, że uznał reklamację.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Firma wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Firmę utraci prawo odstąpienia od umowy, o czym niniejszym Firma informuje.

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W wypadku sporu co do realizacji umowy rozstrzygniecie sporu może nastąpić m.in.:
a) w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez właściwe Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Złożenie zamówienia przez Klienta będącego osobą fizyczną jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu. Firma będzie przetwarzała powyższe dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie przekaże ich osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy jest to nakazane przepisami prawa.

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Firma.

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Firmę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO)oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Klauzula informacyjna RODO dla Klienta znajduje się na Stronie internetowej www.najem-okazjonalny.com.pl pod linkiem Polityka prywatności.
5. Złożenie zamówienia wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, co Klient każdorazowo potwierdza przed złożeniem zamówienia.

§ 11 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Firma nieodpłatnie świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w zakresie korzystania z zawartości Strony internetowej oraz umożliwienia Klientowi zawarcia umowy o świadczenie usług na odległość na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Do wymagań technicznych umożliwiających korzystanie z usług należy posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet z zainstalowaną przeglądarką internetowa oraz posiadanie poczty elektronicznej.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta oraz może być rozwiązana na warunkach wskazanych w Regulaminie.

4. W wypadku nieprawidłowego działania Strony internetowej istnieje możliwość złożenia przez Klienta reklamacji w tym zakresie na adres mailowy lub stacjonarny Firmy wskazany w Regulaminie, która zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Umowa o świadczenie usług zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
3. W wypadku dokonania zmiany Regulaminu przez Firmę Klient, który zawarł umowę na podstawie treści Regulaminu obowiązującego przed jego zmianą pozostaje nim związany w dotychczasowej treści do czasu zakończenia realizacji umowy, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

4. Regulamin ma zastosowanie do Usług od dnia 1 maja 2022 r.